Học sử dụng Markdown

Thẻ Tables

  | Tables | cột 2 | Cột 3 |
  |--|:--:|--:|
  | 0:2 | Căn giữa :- - - -: | Căn bên phải - - -: |
  | 0:3 | 1:3 | 2:3 |
Tables cột 2 Cột 3
0:2 Căn giữa :- - - -: Căn bên phải - - -:
0:3 1:3 2:3
Markdown  |  Less  |  Pretty
---  |  ---  |  ---
*Still*  |  `renders`  |  **nicely**
1  |  2  |  3
Markdown Less Pretty
Still renders nicely
1 2 3